torsdag 14. mai 2009

Overvåkning av e-kommunikasjonen vår - ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine

(NB! Bloggen er flyttet - KLIKK HER )

Hvis noen lurer på om noen forsøker å ivareta norske borgeres privatliv, ytringsfrihet og generelle rettssikkerhet i forhold til for eksempel EUs datalagringsdirektiv og Sveriges FRA-lov, prøver i alle fall vi i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjon (ICJ) å ansvarliggjøre myndighetene på dette området. ICJ-Norge følger kritisk med på alle tiltak i terror-/kriminalitetsbekjempelsens navn, som griper inn i de sentrale rettstatsprinsippene og demokratiske borgerrettighetene, for å sikre at tiltakene er proporsjonale i forhold til disse.

Se ICJ-Norges klageskrift til Menneskerettsdomstolen:
http://www.icj.org/IMG/IntervensjonICJappno3525208EMD110209.pdf

Les innlegg i Dagbladet 11.02.09: http://www.dagbladet.no/2009/02/11/kultur/utenriks/overvakning/sverige/kommentar/4794269/


Se nettsak m/nett-tv (Dagsrevyen 11.02.09):
http://www.nrk.no/nyheter/utenriks/1.6476843

En egen, svensk nettside om fakta og utviklingen omkring FRA-loven, finner du her:
http://frapedia.se/wiki/Huvudsida

Saken mot Sverige vil gå sin gang. I mellomtiden savnes en klar stillingtagen fra den norske regjeringens side, som hittil ikke har vært annet enn uttalelsen fra samferdselsminister Naversete om "djup skepsis"...

Når det gjelder Datalagringsdirektivet, som Norge etter EØS-avtalen er forpliktet til å implementere (selv om det foreligger en formell veto-mulighet) er det for tiden helt stille omkring hos regjeringen. Hva er standpunktet? ICJ-Norge vil for sin del følge opp også her. ICJ-Norge vil i denne sammenheng sende brev i uke 25 til både Regjeringen og Stortinget v/justis- og samferdselskomitéen, der ICJ-Norges syn og vurderinger fremføres.

ICJ-Norge følger også med på Metodekontrollutvalgets arbeid. Utvakget skal levere sin NOU senest 01.07.09. Der skal det blant annet tas stilling til om politiet i tillegg til "alminnelig" kommunikasjonskrontroll, skal få adgang til hemmelig dataavlesning på private pc'er. Se Metodekontrollutvalgets mandat og sammensetning m v her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/kampanjer/metodekontrollutvalget/om-utvalget.html?id=505376

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar